huisou
新版供应发布功能上线公告

2013-06-07

会搜网于2013年6月7日上线“新版供应发布功能”,本次升级主要包括:

 
    1.将旧版发布页面按照信息类型划分未5个信息模块;
    2.新增供应发布助手及优化建议功能;
 
    发布助手主要功能:
    a.分析所填信息,并以分值显示信息质量,高质产品信息增加曝光率;
    b.所填信息进行检测分析并给与优化建议。
 
 
会搜商务网
2013年6月7日